Ψαλμοί 121:1-8 από Θεοδόσης Ιωάννης
1 [Ὠιδή τῶν Ἀναβαθμῶν.] Ὑψόνω τοὺς ὀφθαλμοὺς μου πρὸς τὰ ὄρη· πόθεν θέλει ἐλθεῖ ἡ βοήθειά μου; 2 Ἡ βοήθειά μου ἔρχεται ἀπὸ τοῦ Κυρίου, τοῦ ποιήσαντος τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν. 3 Δὲν θέλει ἀφήσει νὰ κλονισθῆ ὁ ποῦς σου· οὐδὲ θέλει νυστάξει ὁ φυλάττων σε. 4 Ἰδού, δὲν θέλει νυστάξει οὐδὲ θέλει ἀποκοιμηθῆ, ὁ φυλάττων τὸν Ἰσραήλ. 5 Ὁ Κύριος εἶναι ὁ φύλαξ σου· ὁ Κύριος εἶναι ἡ σκέπη σου ἐκ δεξιῶν σου. 6 τὴν ἡμέραν ὁ ἥλιος δὲν θέλει σὲ βλάψει, οὐδὲ ἡ σελήνη τὴν νύκτα. 7 Ὁ Κύριος θέλει σὲ φυλάττει ἀπὸ παντὸς κακοῦ· θέλει φυλάττει τὴν ψυχήν σου. 8 Ὁ Κύριος θέλει φυλάττει τὴν ἔξοδόν σου καὶ τὴν εἴσοδόν σου, ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος.
Διάρκεια:15 Λεπτά 30 Δευτερόλεπτα